OTTAWA CAFÉ & BAR

Ottawa Café & Bar

Vi trí: Tầng trệt.
Hoạt động : 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.
Sức chứa: 80 khách