QUEBEC BAR

Quebec Bar

Vị trí : Tầng 26.
Hoạt động: 6 giờ sáng đến 12 giờ tối.
Sức chứa: 40 khách